II. Mahmut Dönemi Islahatları Ders Notları ve Kavram Haritası

II .mahmut

 

 

 

 

 

 

 

XIX. yy Osmanlı Tarihi Ders Notları ve Kavram Haritası

VI. Ünite – II MAHMUT

ASKERİ 

*Sekbanı Cedid Ocağı

*Eşkinci Ocağı

*1826 Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (Vakayihayriye) (Bektaşi dergah ve tekkeleri kapatıldı)

*Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu.

*Seraskerlik makamı oluştu (Genelkurmay) (ilk SERASKER Rusçuklu Hüseyin Paşa)

*Redif Birlikleri (Anadolu) (Güvenlik için)

*Müşirlikler (Rumeli) (Güvenlik için)

*İlk nüfus sayımı (Askeri amaçlı)

*Mızıka-i Hümayün (İtalyan Donizetti Paşa)

*Harbiye ve Tıbbiye Askeri okulları

*Dar’ül Şura’ı Askeri (Askeri işler ve Yargılama)

DEVLET YÖNETİMİ 

*Divan-ı Hümayun kaldırıldı

*Nazırlıklar (Bakanlıklar) açıldı, Meclis-i Vükela İlk kabine sistemi hükümet kuruldu. Yürütme yetkisini kullanır
Sadrazam  – Başvekil
Sadaret Kethüdası – Dahiliye Nazırı
Reisül Küttap – Hariciye Nazırı
Defterdar – Maliye Nazırı

*Meclisi Valay-ı Ahkamı Adliye (Yasa ve Tüzük hazırlamak için) Yasama yetkisini kullanır

*Dar’ül Şuray-ı Bab-ı Ali (Bürokratik işler ve memurların yargılanması) Yargı yetkisini kullanır

*Memurlara Fes Pantolon Ceket zorunluluğu (Gavur Padişah olarak anılmasında etkili)

*Memurlar Dahiliyeci ve Hariciyeci olarak ikiye ayrıldı

*Devlet dairelerine Padişah resmi asılması (Gavur Padişah olarak anılmasında etkili)

*Memurlara doğrudan maaş bağlandı

*Müsadere usulüne son verildi. Memurlara Can ve Mal güvencesi verildi

*Osmanlıcılık düşüncesinin temelleri atıldı

MEMLEKET YÖNETİMİ

*Eyaletler doğrudan merkeze bağlandı

*Merkezden Vali atadı

*Posta teşkilatı

*Eyaletlerde tımar sistemi kaldırıldı, ilk kez özel mülkiyete geçiş başladı

*Köy ve Mahalle muhtarları atandı.

*İstanbul için Pasaport uygulaması

EĞİTİM 

*İlk öğretim zorunluluğu (İstanbul için)

*Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi

*İlk kez Rüştiye açıldı (Ortaokul)

*Mekteb-i Ulum-u Edebiye (Lise) açıldı

*Mektebi Maarifi Adliye (Memur Okulu)

*Mızıkay-i Hümayun (Bando Okulu)

*Baytar Okulu

*Tıbbiye (Tabip Subay yetiştirme için)

*Harbiye (Subay Okulu)

* İlk yabancı dil okulu (Tercüme Odaları)

EKONOMİ

*Tımar ve Zeamet kaldırıldı

*Silah-Çuha (Kuma) Fabrikası

*Ticareti geliştirmek için Yol yapımına önem verildi

*Yabancı tüccar ile rekabet edebilmek için, Yerli Malı zorunluluğu

*İlk kez Mülk sayımı yapıldı

*Narh kesme usulüne son verildi

TOPLUMSAL

*POSTA POLİS PASAPORT uygulaması

*İlk kez nüfus sayımı (sadece Erkekler)

*Karantina uygulaması

*Modern İtfaiye Teşkilatı

*İlk Gazete (RESMİ) Takvim-i Vakayi

*Yurtiçi geziye çıkan ilk padişah (Rumeli-Karadeniz)

*Ermeni Patrikhanesi kuruldu

*Yabancı müzik serbest oldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Menu Title